top of page

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΑ ΣΧ. ΕΤΟΣ

2018-2019

-"ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ "

2017-2018

-"ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ"

2015-2016

"Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ"

Λίγα λόγια

2014-2015

"ΤΟ ΝΕΡΟ"

Λίγα λόγια

2013-2014

"ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ"

    - Λίγα λόγια

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Το Σχολείο μας συμμετέχει στο διεθνές πρόγραμμα ECO SCHOOLS από το 2012.

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και η αλλαγή στάσης των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή των δράσεων, ώστε τα σχολεία να γίνουν κοινότητες αειφορικής συμβίωσης σε παιδαγωγικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται με την διαμόρφωση και την εφαρμογή του «Οικοκώδικα» (ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς), καθώς και την εφαρμογή ενός Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης (αφορά τον περιβάλλοντα σχολικό χώρο και την μετατροπή του σε καθαρό, όμορφο, ανθρώπινο και φιλικό).

Το Πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία» απευθύνεται σε ολόκληρη την σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, εργαζόμενους στις σχολικές μονάδες) και έχει σχεδιαστεί ώστε να ενθαρρύνει όλο το σχολείο να κινητοποιηθεί και να αναλάβει δράση για το περιβάλλον. Ενθαρρύνει, επίσης, την συνεργασία μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και της τοπικής κοινωνίας για την επίτευξη αποτελεσματικότερης περιβαλλοντικής δράσης.

Η μεθοδολογία του Προγράμματος χαρακτηρίζεται από 7 βήματα/στάδια, όπου οι μαθητές/τριες έχουν τον κύριο ρόλο.

 

1. Συγκρότηση  Περιβαλλοντικής Επιτροπής

    Συμμετέχουν ο Διευθυντής, εκπαιδευτικοί, μαθητές-εκπρόσωποι των

    τάξεων,  εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, το μη

    διδακτικό προσωπικό του σχολείου, εκπρόσωπος της Τοπικής

    Αυτοδιοίκησης.

    περισσότερα...

 2. Έρευνα στο σχολείο
      Για να επιλέξει το σχολείο το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί αρχικά,
      αλλά και
σε βάθος τριετίας είναι σημαντικό να προηγηθεί ένας

      «Περιβαλλοντικός έλεγχος», δηλαδή, μια αρχική διερεύνηση της

      πραγματικής κατάστασης του σχολείου (κτίριο, σχολική αυλή,

      σχέσεις μαθητών – εκπαιδευτικών, κοινωνικό περιβάλλον και τοπική

      πραγματικότητα) σε σχέση με τα θεματικά πεδία του προγράμματος:

      ενέργεια, νερό, απορρίμματα, σχολική αυλή, ποιότητα ζωής,

      υπεύθυνη κατανάλωση.

      περισσότερα...

 3. Σχέδιο δράσης
     Το σχέδιο δράσης αποτελεί τον πυρήνα της εργασίας ενός

     «Οικολογικού Σχολείου» και συνδέεται στενά με τα αποτελέσματα της

     παραπάνω έρευνας.

     Πιο συγκεκριμένα :

     - Συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα του περιβαλλοντικού ελέγχου.

     - Επιλέγονται τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.  

     - Προτείνονται και επιλέγονται οι δράσεις που θα αναπτυχθούν.

     - Τίθεται χρονοδιάγραμμα των δράσεων.

     - Καταμερίζονται καθήκοντα και τομείς δραστηριοποίησης ανάμεσα

       στα μέλη τόσο της Επιτροπής, όσο και στα μέλη της σχολικής

       κοινότητας (τάξεις, εκπαιδευτικούς, σύλλογο γονέων και

       κηδεμόνων).

     - Συντάσσεται οικονομικός προϋπολογισμός, όπου είναι δυνατόν.

     περισσότερα...

 4. Εφαρμογή σχεδίου
     Η περιβαλλοντική επιτροπή βάζει το σχέδιο σε εφαρμογή. Το σχέδιο

     πρέπει να πετύχει κι όλο το σχολείο να εμπλακεί.
     περισσότερα...

5. Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα

    Το αναλυτικό πρόγραμμα προσφέρει αρκετές ευκαιρίες για συνδέσεις

     με περιβαλλοντικά ζητήματα. Για το σκοπό αυτό ο κάθε

     εκπαιδευτικός χρειάζεται να εντοπίσει εκείνα τα μαθήματα και τα

     κεφάλαια ή τις δραστηριότητες τους που εξυπηρετούν και συνάδουν

     με τους στόχους του προγράμματος και να κάνει τις απαραίτητες

     συνδέσεις. Με αυτόν τον τρόπο η μάθηση αποκτά νόημα και οι

    μαθητές/τριες αποκτούν ουσιαστικότερα κίνητρα που συνδέονται με τη

    βελτίωση της καθημερινής τους ζωής και επικοινωνίας.

6. Ενημέρωση
    Η Ενημέρωση και εμπλοκή της Σχολικής Κοινότητας γίνεται σε όλα τα

     στάδια εφαρμογής του Προγράμματος ώστε η συμμετοχή και η συν-

     ευθύνη για την επίτευξη των στόχων να διαχυθεί σε όλα τα μέλη της

     σχολικής κοινότητας αλλά και στην τοπική κοινωνία.

    περισσότερα...

 7. Οικοκώδικας
     Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί συντάσσουν ένα σύνολο κανόνων     

     περιβαλλοντικής συμπεριφοράς στο σχολείο και στο σπίτι. Το

     περιεχόμενό του επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να

     διασφαλίζεται ότι θα συνεχίσει να αντικατοπτρίζει τους στόχους του

     οικολογικού σχολείου.

   

Όταν το σχολείο ολοκληρώσει ένα σημαντικό μέρος των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων αξιολογείται από τη Συντονιστική Επιτροπή και τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας ώστε να βραβευτεί και να ονομαστεί «Οικολογικό Σχολείο».  Η αξιολόγηση γίνεται με βάση το ερωτηματολόγιο που στέλνεται από την ΕΕΠΦ και συμπληρώνει ο συντονιστής του προγράμματος και ο Διευθυντής του σχολείου και το φάκελο που στέλνει το σχολείο στην ΕΕΠΦ και περιέχει στοιχεία σχετικά με τις δράσεις του προγράμματος (έντυπα, φωτογραφίες, αφίσες κλπ).

Σε ειδική εκδήλωση το σχολείο επιβραβεύεται με  τη Σημαία των Οικολογικών Σχολείων. Σε τακτά χρονικά διαστήματα το σχολείο που έχει βραβευτεί, επαναξιολογείται, ώστε να μπορεί επάξια να συνεχίζει να είναι «Οικολογικό Σχολείο».

2012-2013

"Η ΑΥΛΗ"

- Λίγα λόγια

bottom of page